Skróty

A

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) – asymetryczne cyfrowe łącze abonenckie

AM (Amplitude Modulation) – modulacja amplitudy

ASS (Analogue Subscriber Signalling) - sygnalizacja na analogowym łączu abonenckim

AUS – Abonenckie Usługi Specjalne

 

B

BSA (Bitstream Access) - usługa dostępu do lokalnej pętli abonenckiej poprzez dostęp do węzłów sieci telekomunikacyjnej na potrzeby usług szerokopasmowej transmisji danych

BSS (Broadcasting Satellite Service) – służba rozsiewcza satelitarna

BTS (Base Transceiver Station) - stacja bazowa telefonii komórkowej

BWA (Broadband Wireless Access) - szerokopasmowy bezprzewodowy dostęp do sieci Internet

 

C

CA - centrala abonencka

CATV (Cable TV) – telewizja kablowa

CB (Citizen Band) – pasmo obywatelskie

CB radio – pospolita nazwa urządzenia radiowego pasma obywatelskiego z zakresu 27 MHz

CBD – Centralna Baza Danych

CDMA (Code Division Multiple Access) - systemem wielodostępu z podziałem kodowym

CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) – Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych

CLIP (Calling line identification presentation) - prezentacja identyfikacji linii wywołującej

CLIR (Calling line identification restriction) - blokada prezentacji identyfikacji linii wywołującej

COCOM (Communications Committee) – Komitet ds. Łączności (przy Komisji Europejskiej)

CPR – Centrum Powiadamiania Ratunkowego

CPS (Carrier Pre-Selection) - zlecenie kierowania wszystkich połączeń do sieci alternatywnego dostawcy usług

CS (Carrier Selection) - zlecenie kierowania wskazanych rodzajów połączeń do sieci alternatywnego dostawcy usług

 

D

DAB (Digital Audio Broadcast) – radiofonia cyfrowa

DRM (Digital Radio Mondiale) – standard cyfrowej emisji radiofonicznej na falach długich, średnich i krótkich

DSL (Digital Subscriber Line) – cyfrowa linia abonencka

DVB (Digital Video Broadcasting) – telewizja cyfrowa

DVB–H (Digital Video Broadcasting - Handheld) – telewizja mobilna

DVB-S (Digital Video Broadcasting – Satellite) - telewizja cyfrowa nadawana przez satelity

DVB-SH (Digital Video Broadcasting – Satellite Services to Handhelds) – telewizja cyfrowa transmitowana z satelity do telefonów komórkowych

DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) - cyfrowa telewizja naziemna

 

E

EC (European Commission) – Komisja Europejska

ECC (Electronic Communications Committee) – Komitet Łączności Elektronicznej (w ramach CEPT)

ECTA (European Competitive Telecommunications Association) – Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Konkurencji w Telekomunikacji

EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) - technologia transmisji danych zwiększająca przepustowość sieci GSM

EFIS (European Frequency Information System) – Europejski System Informacji o Częstotliwościach

EIRP (Effective Isotropical Radiated Power) – efektywna izotropowa moc wypromieniowywana (względem anteny izotropowej)

EMC (Electromagnetic compatibility) - kompatybilność elektromagnetyczna

ERG (European Regulators Group) – Europejska Grupa Regulatorów

ERO (European Radiocommunications Office) – Europejskie Biuro Radiokomunikacji

ERP (Effective Radiated Power) – efektywna moc wypromieniowywana przez antenę nadawczą

ETNO (European Public Telecommunications Network Operators) – Stowarzyszenie Europejskich Operatorów Sieci Telekomunikacyjnych

ETO (European Telecommunications Office) - Europejskie Biuro Telekomunikacyjne

ETSI (European Telecommunications Standards Institute) – Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych

 

F

F2M (Fixed to Mobile) - połączenia z sieci stacjonarnych do sieci ruchomych

FCT (Fixed Cellular Terminal) – bramka GSM

FM (Frequency Modulation) - modulacja częstotliwości

FSS (Fixed Satellite Service) - służba stała satelitarna

FTR (Fixed Termination Rate) – stawki za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych

FTTB (Fiber to the Building) - światłowód do budynku

FTTC (Fiber to the Curb) - światłowód do szafki ulicznej (światłowód do krawężnika)

FTTH (Fiber to the Home) - światłowód do abonenta

FTTx (Fiber to the x) – ogólne określenie każdej formy konstrukcji sieci telekomunikacyjnej budowanej z użyciem światłowodów

FWA (Fixed Wireless Access) – stały dostęp bezprzewodowy

 

G

GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) - Światowy Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa

GPRS (General Packet Radio Service) - technologia dostępu do internetu w sieci ruchomej umożliwiająca przesył danych z przepływnością do 53 kbit/s

GPS (Global Positioning System) - Globalny System Pozycjonowania (satelitarny system lokalizacji)

GSM (Global System of Mobile Communication) – Globalny System Łączności Ruchomej (globalny system komunikacji ruchomej)

GSM-R (GSM for Railways) – wersja systemu GSM, przeznaczona dla kolejnictwa

 

H

HDTV (High Definition TV) - telewizja wysokiej rozdzielczości

HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) - szybka transmisja pakietowa do klienta

HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) – szybka transmisja pakietowa od klienta, technologia pozwalająca na przesył danych z terminala do sieci z maksymalną prędkością 1,92 Mbit/s

 

I

IARU (International Amateur Radio Union) – Międzynarodowy Związek Krótkofalowców

IMT (International Mobile Telecommunications) - Ogólnoświatowe przeznaczenie i identyfikacja niektórych zakresów częstotliwości dla systemów ruchomych

IP (Internet Protocol) – protokół internetowy

IPv6 (Internet Protocol version 6) – protokół internetowy wersja 6

IRG (Independent Regulators Group) – Niezależna Grupa Regulatorów

ISDN (Integrated Service Digital Network) – cyfrowa sieć z integracją usług

ISP (Internet Service Provider) – dostawca usług internetowych

ITU (International Telecommunication Union) – Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny

 

J

JST – jednostka samorządu terytorialnego

 

K

KE – Komisja Europejska

KPA – Kodeks Postępowania Administracyjnego

KS – radiowy system łączności typu punkt-wiele punktów

 

L

LAN (Local Area Network) – lokalna sieć komputerowa

LLU (Local Loop Unbundling) - usługa dostępu do lokalnej pętli abonenckiej (uwolnienie pętli abonenckiej)

LR – radiowy system łączności typu punkt-punkt (linia radiowa)

LT (Line Termination) – zakończenie liniowe centrali

LTE (Long Term Evolution) - standard telefonii komórkowej czwartej generacji

 

M

M2F (Mobile to Fixed) - połączenia z sieci ruchomych do sieci stacjonarnych

M2I (Mobile to International) – połączenia komórkowe do sieci zagranicznych

M2M (Mobile to Mobile) - połączenia realizowane w obrębie sieci ruchomych

MCA (Mobile Communication Services on Aircraft) - łączność ruchoma na pokładach samolotów

MDF (Main Distribution Frame) – przełącznica główna

MF (Multi Frequency) - wieloczęstotliwościowy

MNO (Mobile Network Operator) - operator sieci ruchomej

MŚP – małe i średnie przedsiębiorstwa

MTR (Mobile Termination Rate) – stawki za zakańczanie połączeń w sieciach komórkowych

MVNO (Mobile Virtual Network Operator) – wirtualny operator sieci komórkowej, świadczący usługi za pomocą obcej infrastruktury

 

N

NDS - numer dostępu do sieci

NGA (Next Generation Access) – sieci dostępowe nowej generacji

NGI (Next Generation Internet) - Internet nowej generacji

NGN (Next Generation Network) – sieć nowej generacji

NP (Number Portability) – przenośność numerów

NSA – Naczelny Sąd Administracyjny

NTP (Network Termination Point) – punkt styku z siecią PSTN (zakończenie sieci)

 

O

OBN - Ogólnokrajowe Biuro Numerów

OSA - Ogólnokrajowy Spis Abonentów

 

P

PAIiIZ – Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

PAM (Personal Area Network) - prywatna sieć komputerowa

PEP (Peak Envelope Power) - szczytowa wartość obwiedni mocy

PLI CBD - Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych

PMR (Private Mobile Radio) - pasmo częstotliwości w zakresie 446 MHz, na którym można prowadzić bezpłatną dwustronną foniczną łączność radiową bez potrzeby rejestracji urządzeń i uzyskiwania pozwolenia radiowego

PNK – Plan Numeracji Krajowej

POTS (Plain Old Telephone Service) – usługa telefoniczna na łączu analogowym

PPP – partnerstwo publiczno-prywatne

PPSA - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

PSI - płaska stawka interkonektowa

PSTN (Public Switched Telephone Network) - komutowana publiczna sieć telefoniczna

Pt – Prawo telekomunikacyjne

 

R

R&TTE (The Radio and Telecommunications Terminal Equipment) - urządzenia radiowe i końcowe urządzenia telekomunikacyjne

RIO (Reference Interconnection Offer) - ramowa oferta o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie rozpoczynania połączeń, zakańczania połączeń oraz hurtowego dostępu do sieci

RLLO (Reference Leased Lines Offer) - oferta ramowa określająca warunki zawierania umów dzierżawy łączy telekomunikacyjnych

RN (routing number) – numer rutingowy

RNSS (Radio Navigation Satellite Service) – służba radionawigacji satelitarnej

RSC (Radio Spectrum Committee) - Komitet ds. Widma Radiowego

RSPG (Radio Spectrum Policy Group) - Grupa ds. Polityki Widma Radiowego

RUO (Reference Unbundling Offer) – oferta określająca warunki dostępu do lokalnej pętli abonenckiej

 

S

SDA – system dostępu abonenckiego

S-DAB (Satellite DAB) - satelitarna radiofonia cyfrowa

SMS (Short Message Service) – krótka wiadomość tekstowa

SN – strefa numeracyjna

SOKiK - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

SP (Service Provider) – dostawca internetu

SRD (Short Range Devices) - urządzenia krótkiego zasięgu

SRDA – radiowy system dostępu abonenckiego

SSB – (Single Side Band) – modulacja jednowstęgowa

STB (Set Top Box) - przystawka umożliwiająca odbiór naziemnej lub kablowej transmisji cyfrowej na standardowym odbiorniku telewizyjnym

STU (Set Top Unit) - przystawka umożliwiająca odbiór naziemnej lub kablowej transmisji cyfrowej na standardowym odbiorniku telewizyjnym

 

T

T-DAB (Terrestrial – Digital Audio Broadcasting) - cyfrowe radio naziemne

TDMA (Time Division Multiple Access) - cyfrowe technologie wielodostępu

TE (Terminal Equipment) – urządzenie końcowe

 

U

UE – Unia Europejska

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) – Globalny System Telefonii Ruchomej (telefonia trzeciej generacji)

UPU (Universal Postal Union) - Światowy Związek Pocztowy

 

V

VoD (Video on Demand) - wideo na żądanie

VoIP (Voice over Internet Protocol) - technologia umożliwiająca przekazywanie rozmów głosowych przez Internet

 

W

WAN (Wide Area Network) - rozległa sieć komputerowa

WBS (Wireless Broadband Services) - szerokopasmowe systemy bezprzewodowe

WG FM (Frequency Management Working Group) – Zespół Roboczy ds. Gospodarki Częstotliwościowej

WG NNA (Working Group Numbering, Naming and Addressing) - Grupa Robocza ds. Numeracji, Nazewnictwa i Adresów

WG RA (Regulatory Affairs Working Group) - Grupa Robocza ds. Aspektów Regulacyjnych

WiFi (Wireless Fidelity) - nazwa zestawu standardów IEEE 802.11 stworzonych do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych, zasięg sieci nie przekracza 100-200 m

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) – technologia bezprzewodowej transmisji danych dla dużych obszarów. Została oparta na standardach IEEE 802.16 i ETSI HiperMAN

WLAN (Wireless Local Area Network) - bezprzewodowa lokalna sieć komputerowa

WLR (Wholesale Line Rental) - usługa hurtowej sprzedaży abonamentu

WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny

 

X

xDSL (Digital Subscriber Loop) – cyfrowa linia abonencka (x=A,H,V); ogólne określenie technologii cyfrowych linii abonenckich, używających wielu różnych schematów modulacji